|

Thursday, November 11, 2004

زندگی چیست

زندگی مثه غربت عصر جمعست، زندگی تنوع رنگهای پاییزیه، زندگی شادیه یه تولده، زندگی یه چشم روشن تویه تاریکه اتاقه، زندگی یه سبد پر از سیب سرخه، زندگی عطر یاسه، زندگی خونه عشقه، زندگی طعم شیرینه عسله، زندگی آرامشه، زندگی صدای گریه ی نوزادو شیون واسه مرگ یه نفره، و زندگی با همه زشتیهاش به زیباییه خورشیده، زندگی...................!؟

© Copyright 2006 Parham Net. All rights reserved | Xml | Email | Home