|

Friday, October 07, 2005

ملالی نبید!؟ جز دوری از نت نشینها

منو ببخشید که اینهمه تاخیر کردم تا این آپدیت، به شدت بیمار بودم، و هنوزم کامل خوب نشدم، معدم داغون شد بخاطره عدم استفاده صحیح از یک مولتی ویتامین که باید با آب زیاد خورده می شد، از ایمیلهای دوستان بخصوص بست گرل عزیز ممنونم خبری ازش نیست، نمیدونم فکرکنم فکر کرده خالی بستم که مریضم، دلم برای تموم دوستان تنگ شده امیدوارم همه خوب باشند

© Copyright 2006 Parham Net. All rights reserved | Xml | Email | Home